نویسنده = دکتر محمد سعید تسلیمی
تعداد مقالات: 12
1. اولویت بندی اهداف راهبردی سازمان : مدل رایانه ای تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد MADM

دوره 17، شماره 5، زمستان 1383

دکتر محمد سعید تسلیمی؛ مهندس میکائیل برقی؛ دکتر عزت اله اصغری ز اده؛ طاهر روشندل اربطانی؛ رضا قربانی


2. بررسی ضرورت و طراحی مدل نظری برای تاسیس کلینیک های محلی بهبود سیستم

دوره 17، شماره 1، بهار 1383

دکتر محمد سعید تسلیمی؛ دکتر عبدالمحمد مهدوی


3. طراحی و تبیین مدل دیالکتیکی نهادی شدن سازمان

دوره 16، شماره 1، زمستان 1382

دکتر محمد سعید تسلیمی؛ دکتر حسن میرزایی اهر نجانی؛ منوچهر محسنی؛ ارین قلی پور


4. نقدی بر فلسفه های بازاریابی

دوره 16، شماره 1، تابستان 1382

دکتر محمد سعید تسلیمی؛ هاشم آقازاده؛ محمد اسفیدانی؛ مسعود کرمی


5. سر مقاله : ظرفیت فراگیر

دوره 55، شماره 0، زمستان 1380

دکتر محمد سعید تسلیمی


7. رفتار شناسی از مدیران برجسته در دستگاه های اجرایی کشور و ارائه الگوی بومی

دوره 50، شماره 0، پاییز 1379

دکتر محمد سعید تسلیمی؛ زین العابدین رحمانی


8. بسوی بازشناسی و تبیین مجدد نقش دانشگاه

دوره 47، شماره 0، زمستان 1378

دکتر محمد سعید تسلیمی


9. موانع رفتاری پایه در نهادینه سازی نظام پیشنهادها

دوره 43، شماره 0، زمستان 1377

دکتر محمد سعید تسلیمی


10. نگرشی بر مدیریت برای نتایج

دوره 19، شماره 0، زمستان 1371

دکتر محمد سعید تسلیمی


11. رفتار شناسی فعالیتهای توأم (رسمی و غیر رسمی )

دوره 14، شماره 0، پاییز 1370

دکتر محمد سعید تسلیمی