نویسنده = دکتر محمد سعید تسلیمی
اولویت بندی اهداف راهبردی سازمان : مدل رایانه ای تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد MADM

دوره 17، شماره 5، دی 1383

دکتر محمد سعید تسلیمی؛ مهندس میکائیل برقی؛ دکتر عزت اله اصغری ز اده؛ طاهر روشندل اربطانی؛ رضا قربانی


بررسی ضرورت و طراحی مدل نظری برای تاسیس کلینیک های محلی بهبود سیستم

دوره 17، شماره 1، فروردین 1383

دکتر محمد سعید تسلیمی؛ دکتر عبدالمحمد مهدوی


طراحی و تبیین مدل دیالکتیکی نهادی شدن سازمان

دوره 16، شماره 1، بهمن 1382

دکتر محمد سعید تسلیمی؛ دکتر حسن میرزایی اهر نجانی؛ منوچهر محسنی؛ ارین قلی پور


نقدی بر فلسفه های بازاریابی

دوره 16، شماره 1، تیر 1382

دکتر محمد سعید تسلیمی؛ هاشم آقازاده؛ محمد اسفیدانی؛ مسعود کرمی


سر مقاله : ظرفیت فراگیر

دوره 55، شماره 0، دی 1380

دکتر محمد سعید تسلیمی


رفتار شناسی از مدیران برجسته در دستگاه های اجرایی کشور و ارائه الگوی بومی

دوره 50، شماره 0، مهر 1379

دکتر محمد سعید تسلیمی؛ زین العابدین رحمانی


بسوی بازشناسی و تبیین مجدد نقش دانشگاه

دوره 47، شماره 0، اسفند 1378

دکتر محمد سعید تسلیمی


نگرشی بر مدیریت برای نتایج

دوره 19، شماره 0، دی 1371

دکتر محمد سعید تسلیمی