نویسنده = دکتر ابوالحسن فقیهی
مقایسه تحلیلی رویکردهای نوین مدیریت

دوره 16، شماره 1، بهمن 1382

دکتر ابوالحسن فقیهی؛ دکتر مجتبی رجب بیگی


مدیریت کیفیت جامع: جنبه های تجربی ،نظری و عملی

دوره 44، شماره 0، فروردین 1378

دکتر ابوالحسن فقیهی