کلیدواژه‌ها = سازمان های یادگیرنده
مقایسه تحلیلی رویکردهای نوین مدیریت

دوره 16، شماره 1، بهمن 1382

دکتر ابوالحسن فقیهی؛ دکتر مجتبی رجب بیگی