کلیدواژه‌ها = دانشگاه
بررسی موانع و ارایه راه‌کارهای توسعه روابط متقابل صنعت ودانشگاه در ایران

دوره 18، شماره 1، اسفند 1384

احمد جعفر نژاد؛ عبدالمحمد مهدوی؛ فریبا خالقی سروش


بسوی بازشناسی و تبیین مجدد نقش دانشگاه

دوره 47، شماره 0، اسفند 1378

دکتر محمد سعید تسلیمی


رهبری و مدیریت در دانشگاه ها

دوره 47، شماره 0، اسفند 1378

دکتر علی اکبر فرهنگی؛ دکتر سید حیدر حسینی


رهبری مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه ها

دوره 47، شماره 0، اسفند 1378

دکتر محمد مهدی تنعمی