کلیدواژه‌ها = برنامه ریزی
تعداد مقالات: 5
1. استفاده از تابع توزیع احتمال در برنامه ریزی و کنترل پروژه

دوره 16، شماره 2، پاییز 1382

دکتر محمدعلی سوخکیان؛ محمد سجادیان


2. طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی فازی برای تخصیص منابع در آموزش عالی

دوره 56، شماره 0، بهار 1381

دکتر سید منصور خلیلی عراقی؛ دکتر جهانگیر یداللهی فارسی


3. مدل برنامه ریزی حمل و نقل مرکب با پارامترهای فازی

دوره 49، شماره 0، تابستان 1379

دکتر عزیزا... معماریانی؛ محمد علی پروین روحانی


4. روش های برنامه ریزی آرمانی فازی

دوره 46، شماره 0، پاییز 1378

دکتر عزیزا... معماریانی