کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعاتی بازاریابی
تحقیقات بازاریابی صنعتی (قسمت دوم)

دوره 46، شماره 0، مهر 1378

دکتر عبدالحمید ابراهیمی


تحقیقات بازاریابی صنعتی (قسمت اول)

دوره 45، شماره 0، تیر 1378

دکتر عبدالحمید ابراهیمی