کلیدواژه‌ها = مشارکت
تصمیم گیری مشارکتی و تعهد سازمانی

دوره 16، شماره 2، مهر 1382

دکتر فرج اله رهنورد؛ خانم ایران رادمنش


رهبری و مدیریت در دانشگاه ها

دوره 47، شماره 0، اسفند 1378

دکتر علی اکبر فرهنگی؛ دکتر سید حیدر حسینی