کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات و ارتباطات
شناسایی راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه های ایران

دوره 21، شماره 2، خرداد 1387

پیام حنفی زاده؛ ، محسن خدابخشی؛ محمد رضا حنفی زاده


توسعه مدل پذیرش فناوری TAM در وزارت کشور

دوره 17، شماره 5، دی 1383

دکتر علی محقر؛ مهدی شیر محمدی


مدل بلوغ دولت الکترونیک وزارت بازرگانی ایران

دوره 16، شماره 1، بهمن 1382

حسین صفری؛ غلامرضا خوش سیما؛ ایوب محمدیان؛ عادل مصلحی؛ کاظم حاکی؛ عماد فرازمند؛ علیرضا تمیزی