بررسی مشکلات برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعاتی از دیدگاه خبرگان و متخصصان

نویسندگان

چکیده

معیارهای اندازه گیری موفقیت برنامه ریزی پس از انجام مطالعات کتابخانه ای مشکلات عمده برنامه ریزی این سیستم ها را مشخص نماید پس از شناسایی این مسایل به منظور بررسی آن ها در برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعات سه فاز اصلی برای فرایند برنامه ریزی شامل مرحله اقدام اولیه مرحله اجرای برنامه منظور شده است برای آزمون فرضیه های به دست آمده از فاز مطالعه کتابخانه ای با استفاده از توزیع پرسش نامه مشکلات سه مرحله برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی در ایران از دیدگاه صاحب نظران آزمون و بر اساس میزان اهمیت مرتب شده است نتایج این بررسی میدانی نشان می دهد از دیدگاه صاحب نظران عدم انتخاب روش متناسب با شرایط شرکت نداشتن برنامه واضح سازمانی برای هدایت تلاش های برنامه ریزی و واگذار نمودن مسوولیت برنامه ریزی به شخصی بدون تجربه کافی نفوذ و اعتبار و یا زمان کافی برای انجام کار مهم ترین مشکلات مرحله آغاز تلاش ها برای برنامه ریزی تشخیص داده شده است در مرحله توسعه برنامه قصور در در گیر نمودن کاربران به صورت موثر عدم وجود طرح آموزشی کاربران برایتوسعه سیستم های اطلاعات و نادیده گرفتن اهداف کلان و راهبردهای تجاری بعنوان پر اهمیت ترین مشکلات تشخیص داده شد و در فاز استفاده از برنامه پاسخ دهندگان معتقدند عدم تخصیص بودجه و اعتبار کافی برای توسعه سیستم های اطلاعاتی ناکارایی و آماده نبودن زیر ساخت های فنی و تکنولوژیک در ایران و مشکل در تضمین تعهد مدیریت ارشد برای اجرای برنامه سیستم های اطلاعاتی مشکل سازترین عوامل هستند

کلیدواژه‌ها