مطالعه موردی « محک نظریه ها در عرصه عمل » (3)

نویسنده

چکیده

واحد : کارخانه تولید قطعات ماشیت آلات سنگین ، بخش ریخته گری .
رئیس بخش : بومی با سطح معلومات دبیرستانی ، سابقه کار زیاد.
معاون بخش : غیر بومی ، لیسانس مهندسی ، سابقه کار کم.
سرپرستان : بومی ، کم سواد یا بیسواد ، سابقه کار زیاد.
این واحد بر عکس واحد های دیگر بیشتر از طریق تکنیسینها و سرپرستان اداره می شود و تعداد مهندسان در آنجا بسیار کم است ولی برعکس واحدهای دیگر بیشتر از طریق تکنیسها و سرپرستان اداره می شود و تعداد مهندسان در آنجا بسیار کم است ولی وضعیت تولیدات نسبتاً خوب است.