نگاهی مدیریتی به اصل نبوت

نویسنده

چکیده

این نوشته بر آن است که با طرح و بررسی بحث نبوت و ویژگیهای اخلاقی و رفتاری پیامبران ، بویژه سنت رسول الله و امیرمومنان ، دیدگاههاه مذاهب الهی را درباره وظایف مدیران استخراج کند . با این توضیح که در جوامع گذشته ، بین " سیاست " و " اداره" فرقی نبوده و به عبارت دیگر ، چیزی به نام اداره وجود نداشته است و حکومت ، فقط جامعه را بطور کلی اداره می کرده است . بنابراین ، آنچه درقرآن ، حدیث و سنت آمده است ، در کواردی شمول عام دارد که این نوشته به آن نپرداخته است و مواردی هم در چهارچوب نظامهایی که " سازمان " یا "اداره " نامیده می شود ، قابل بکارگیری است که مورد بحث این نوشته است ، اما قبل از ورود به بحث اصلی ، بررسی اجمالی از واژه نبوت و جایگاه آن درعلم کلام لازم به نظر می رسد .