معرفی کتاب: مدیریت عملیات (طراحی سیستم تولید ) جلد اول

نویسنده

چکیده

معرفی کتاب: مدیریت عملیات (طراحی سیستم تولید ) جلد اول
مترجم : احمد جعفرنژاد
ناشر : نشر غیاث
تاریخ انتشار : بهمن ماه 1370
نوبت چاپ : اول، 611 صفحه