نمایه نویسندگان

ر

ز

  • زکی، محمد علی بررسی ابعاد اجتماعی ذهنیت فلسفی مدیران [41و42، شماره 0، 1377]

س

ع

  • عراقی، دکتر غلامرضا فدایی پاره ای از ویژگی های فردی و جمعی کارکنان و مدیران و نقش آن در رهبری سازمان از نظر اسلام و دیگران [41و42، شماره 0، 1377]

ف

  • فقیه، دکتر نظام الدین تعیین هویت سیستمی تغییرات قیمت نفت در سازمان اوپک با استفاده از تبدیل فوریه و توابع چگالی طیفی در تحلیل سری های زمانی [41و42، شماره 0، 1377]

ن

  • نژاد، کورش اسماعیل تعیین هویت سیستمی تغییرات قیمت نفت در سازمان اوپک با استفاده از تبدیل فوریه و توابع چگالی طیفی در تحلیل سری های زمانی [41و42، شماره 0، 1377]
  • نوروش، دکتر ایرج عدم تمرکز در سیستم های مدیریتی [41و42، شماره 0، 1377]

و