نمایه نویسندگان

آ

  • آذر، عادل کاربرد روش شبیه سازی در ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری [دوره 15، شماره 0، 1370]

ا

ب

  • بازرگان، دکتر عباس نظام اطلاعاتی مدیریت برای تحلیل سیاستهای توسعه منابع انسانی [دوره 15، شماره 0، 1370]
  • بیدگلی، غلامرضا اسلامی مروری بر تئوری ها ، سیاست ها و خط مشی تقسیم سود(2) [دوره 15، شماره 0، 1370]
  • بورت، جان م. برنامه ریزی و کنترل پویای طرحها در شرایط عدم اطمینان [دوره 15، شماره 0، 1370]

پ

  • پورپاک، قاسم نقش سرمایه گذاری در خود کفایی صندوقهای بازنشستگی [دوره 15، شماره 0، 1370]

ج

  • جهانخانی، دکتر علی تأثیر سهام جایزه بر نرخ بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 15، شماره 0، 1370]

خ

ر

ز

ع

  • عباسی، ابراهیم تأثیر سهام جایزه بر نرخ بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 15، شماره 0، 1370]