نمایه نویسندگان

ا

ب

پ

خ

  • خاکی، غلامرضا مورد کاوش شماره 18 محکی برای نظریه ها در عرصه عمل [33 و 34، شماره 0، 1375]
  • خورشیدی، عباس ارائه یک چارچوب نظری در خصوص تبیین شاخصهای عملکردی در نظام آموزش عالی [33 و 34، شماره 0، 1375]

د

ر

ز

س

ک

م

  • مالکی، محمد مهدی طرحی مدل ریاضی برای سنجش بخش آموزش (بمنظور بهینه سازی در تجهیزات هنرستانهای فنی تهران) [33 و 34، شماره 0، 1375]
  • محمد، سید خاک ره آل مدیریت تطبیقی- مورد ژاپن [33 و 34، شماره 0، 1375]
  • میری، عبدالرضا معرفی پایان نامه : بررسی تاثیر عوامل محیطی بر برنامه ریزی بازاریابی صنایع کوچک ایران [33 و 34، شماره 0، 1375]