نمایه نویسندگان

آ

  • آذر، دکتر عادل طراحی مدل ریاضی برنامه ریزی هزینه در سازمانهای دولتی کشور- رویکرد قطعی وفازی [35 و 36، شماره 0، 1375]

ا

ج

خ

  • خاکی، غلامرضا مورد کاوی شماره 19 محکی بر نظریه ها بر عرصه عمل [35 و 36، شماره 0، 1375]

ر

ز

ش

ف

ق

ک

  • کاظمی، دکتر سید عباس طراحی الگو های اثر بخشی سازمانی با تاکید بر معیار های فرهنگ سازمانی [35 و 36، شماره 0، 1375]
  • کشتکاران، دکتر علی بررسی ارتباط بین تنیدگی با تحلیل رفتگی در میان پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شیراز [35 و 36، شماره 0، 1375]

ل

م