نمایه نویسندگان

ا

ج

  • جانعلی، دکتر معرفی کتاب :حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث [دوره 24، شماره 0، 1373]

ح

  • حقیقی، دکتر محمد جایگاه کیفیت کالا در رشد و شکوفایی موسسات بازرگانی [دوره 24، شماره 0، 1373]

خ

  • خاکی، غلامرضا مورد کاوی شماره (12) محکی بر نظریه ها در عرصه عمل [دوره 24، شماره 0، 1373]

ر

ز

س

ص

  • صالحی، محمود معرفی کتاب :حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث [دوره 24، شماره 0، 1373]

ط

م

ه

  • هاشمیان، مسعود نقش نیروی کار تحصیلکرده در افزایش تولید و بهره وری [دوره 24، شماره 0، 1373]