نویسنده = مهدوی، دکتر عبدالمحمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ضرورت و طراحی مدل نظری برای تاسیس کلینیک های محلی بهبود سیستم

دوره 17، شماره 1، بهار 1383

دکتر محمد سعید تسلیمی؛ دکتر عبدالمحمد مهدوی


2. مدل مماس و مدل پیشنهادی برای نیاز سنجی آموزشی

دوره 16، شماره 1، زمستان 1382

دکتر داود مجتهد؛ دکتر عبدالمحمد مهدوی؛ فریبا خالقی سروش