نویسنده = آذر، دکتر عادل
تعداد مقالات: 3
3. رویکردهای قطعی ریاضی د رتنظیم بودجه

31و32، شماره 0، زمستان 1374

دکتر عادل آذر؛ دکتر میر مهدی سید اصفهانی