نویسنده = رهنورد، دکتر فرج اله
تعداد مقالات: 2
1. تصمیم گیری مشارکتی و تعهد سازمانی

دوره 16، شماره 2، پاییز 1382

دکتر فرج اله رهنورد؛ خانم ایران رادمنش


2. ارزشیابی نظام پیشنهاد ها در بخش دولتی ایران

دوره 51، شماره 0، زمستان 1379

دکتر فرج اله رهنورد