نویسنده = رادمنش، خانم ایران
تعداد مقالات: 1
1. تصمیم گیری مشارکتی و تعهد سازمانی

دوره 16، شماره 2، پاییز 1382

دکتر فرج اله رهنورد؛ خانم ایران رادمنش