نویسنده = علوی، دکتر سید ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. الگوریتم رتبه بندی عملکرد سازمانی دستگاه های اداری – اجرایی

دوره 17، شماره 1، بهار 1383

دکتر سید ابوالقاسم علوی؛ دکتر مهدی جمشیدیان؛ اصغر مشرف جوادی