نویسنده = اسفیدانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. نقدی بر فلسفه های بازاریابی

دوره 16، شماره 1، تابستان 1382

دکتر محمد سعید تسلیمی؛ هاشم آقازاده؛ محمد اسفیدانی؛ مسعود کرمی