نویسنده = انصاری، دکتر عبدالحمید
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل مفهومی ارزیابی عملکرد سیستم بانکی در سرفصل فروش اقساطی

دوره 16، شماره 1، تابستان 1382

دکتر مسعود عباسی؛ دکتر عبدالحمید انصاری