نویسنده = عطایی، عبداله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر سیاست قیمت گذاری از طریق مدل برنامه ریزی خطی

دوره 16، شماره 1، تابستان 1382

دکتر منصور مومنی؛ عبداله عطایی