نویسنده = ربیعی، دکتر حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مدل فرایند – رفتار گرای نوین برای طراحی سیستم های اطلاعاتی

دوره 17، شماره 4، پاییز 1383

جعفر محمودی؛ دکتر حمیدرضا ربیعی