نویسنده = روحانی، محمد علی پروین
تعداد مقالات: 1
1. مدل برنامه ریزی حمل و نقل مرکب با پارامترهای فازی

دوره 49، شماره 0، تابستان 1379

دکتر عزیزا... معماریانی؛ محمد علی پروین روحانی