نویسنده = خورشیدی، غلامحسین
تعداد مقالات: 6
3. مدیریت تأمین کسر بودجه یا سیاست مالی

6و7، شماره 0، زمستان 1368

غلامحسین خورشیدی


4. مدیریت بدهی های عمومی

دوره 5، شماره 0، تابستان 1368

غلامحسین خورشیدی


5. تحلیلی نظری - هندسی رابطه رشد و تجارت(2)

دوره 4، شماره 0، بهار 1368

غلامحسین خورشیدی


6. برداشتی مدیریتی از اصل نبوت

دوره 3، شماره 0، زمستان 1367

غلامحسین خورشیدی