نویسنده = زاده، محمدرضا حمیدی
تعداد مقالات: 4
1. مزیت رقابتی در شرکت‌های چندکسب و کاره و ویکرد رابطه ای

دوره 20، شماره 2، تابستان 1386

محمدرضا حمیدی زاده؛ معصومه حبیبی


4. برنامه ریزی و کنترل پویای طرحها در شرایط عدم اطمینان

دوره 15، شماره 0، زمستان 1370

جان م. بورت؛ محمدرضا حمیدی زاده