نویسنده = نلسون، دکتر آر. ا
تعداد مقالات: 1
1. معرفی کتاب: رقابت – وانمودی پویا از مدیریت بازار

دوره 21، شماره 0، تابستان 1372

دکتر الف . جی . فاریا؛ دکتر آر. ا . نلسون؛ دکتر دی . اس . روسوس