نویسنده = کاظمی، مهندس سید عباس
تعداد مقالات: 1
1. شرکتهای فراملیتی ، ابزارمدیریت جهانی ( 2)

27و28، شماره 0، زمستان 1373

مهندس سید عباس کاظمی؛ دکتر اصغر مشبکی