نویسنده = نائبی، محمد امین
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک متدولوژی فازی جهت ارزیابی عملکرد تامین کنندگان در فرایند برون سپاری

دوره 20، شماره 3، پاییز 1386

مرتضی موسی خانی؛ محمد امین نائبی؛ جواد بخشی