نویسنده = برومند، دکتر زهرا
تعداد مقالات: 1
1. نقش آشوب در نظریه کلان جدید مدیریت

33 و 34، شماره 0، تابستان 1375

دکتر زهرا برومند