نویسنده = جانعلی، دکتر
تعداد مقالات: 1
1. معرفی کتاب :حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث

دوره 24، شماره 0، بهار 1373

دکتر جانعلی؛ محمود صالحی