کلیدواژه‌ها = مدل مرجع فنی فناوری اطلاعات و ارتباطات
مدل مرجع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دانشگاه های ایران

دوره 19، شماره 3، شهریور 1385

علیرضا علی احمدی؛ محمد فتحیان؛ فرزاد سلطانی