طراحی مدل ریاضی شبکه حمل و نقل شرکت پست ج.ا.ا

نویسندگان

چکیده

مدل های بهینه سازی از دوران نهضت صنعتی در جهان و به ویژه در اوان جنگ جهانی دوم همواره مورد توجه ریاضی دانان و دست اندرکاران صنعت بوده است به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم کاربرد مدل های یاد شده در صنعت و خدمات توسعه یافته است. بر همین اساس در این تحقیق طراحی مدل ریاضی شبکه حمل و نقل شرکت پست ج.ا.ا که در عمل به واسطه تعدد مسیرهای ارتباطی تنوع وسایل حمل و نقل سیستم حمل و نقل غیر بهینه و تنوع مرسولات دارای پیچیدگی خاص خود می باشد به صورت چند سطحی مورد مطالعه و کنکاش قرار می گیرد.
ابتدا اطلاعات شبکه حمل و نقل به صورت ورودی به سیستم اطلاعات شبکه حمل و نقل پست انتقال داده می شود پس از محاسبه تابع مطلوبیت سیستم در قدم اول کوتاه ترین مسیر و کم ترین زمان و نوع وسیله نقلیه را بین دو مرکز پستی پیدا می کند و سپس مقدار وزن محمولات به هر یک از مسیرهای انتخاب شده تخصیص داده می شود.
افزون بر آن ضمن مروری بر ادبیات موضوع تاریخچه حمل و نقل و شبکه های حمل و نقل پستی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و بر اساس روش تحقیق و روش شناسی موضوع نتایج تحقیق به صورت یک مدل ریاضی چند سطحی همراه با پیشنهادهای مربوط ارایه می گردد.

کلیدواژه‌ها