نویسنده = بامدادصوفی، جهانیار
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ساخت مقیاس مجموع نمرات لیکرت با رویکرد پژوهشی در مدیریت

دوره 21، شماره 3، تابستان 1387

مجید سلیمی؛ سعید شهبازمرادی؛ جهانیار بامدادصوفی