تاثیر نحوه راه اندازی کسب وکار بر میزان توفیق کار آفرینان ایرانی

نویسنده

چکیده

پیدا کردن الگوهای متفاوت راه اندازی فعالیت های کارآفرینانه که احتمال موفقیت این نوع کسب و کارها را افزایش دهد موضوع مطالعات گوناگون در دهه اخیر بوده است در این مقاله موفقیت به معنای رشد و توسعه سریع سازمانی نوآوری در ارائه محصول یا خدمات و نوآوری سازمانی اعتبار شده است و مترادف با رسیدن به سال ششم پس از راه اندازی است با توجه به رویکردهای متفاوتی که برای بررسی شکست و موفقیت کارافرینان مورد استفاده قرار گرفته است در این مقاله در ابتدا پس از دسته بندی و تحلیل این رویکردها و رویکرد جدیدی مورد استفاده قرار می گیرد که بر رابطه ی بین عملکرد کار آفرین درمرحله راه اندازی وموفقیت مبتنی است برای شناخت مرحله راه اندازی و فعالیت های آن از مدل راه اندازی مرکز توسعه کسب و کارهای کوچک اوهایو استفاده شده است نتایج این تحقیق تاکید می نماید بر الف: استفاده از مشاوره در موضوعات مختلف بازاریابی و تحقیقات بازار آماده سازی یک برنامه برای تبلیغات ایجاد یک سیستم کنترل موجود و نهایی کردن مکان به ترتیب جنبه هایی هستند که عموما کارآفرینان ایرانی در آن ها ضعیف می باشند ب: نوشتن طرح تجاری عملی نمودن برنامه های بازاریابی تعریف چشم انداز تعیین استراتزی های بازار و تعریف احتیاجات پرسنلی به ترتیب جنبه هایی هستند که در آنها اختلاف اساسی بین عملکرد کارآفرینان موفق و ناموفق ایرانی وجود دارد

کلیدواژه‌ها