اولین شماره فصلنامه دانش مدیریت در تابستان 1367 بعد از تایید هیات تحریریه به چاپ وبه علاقه مندان این رشته ارائه شد. این فصلنامه تا فصل تابستان 1387(شماره 81 ) منتشر شده است. بعد از تاریخ یادشده 6 نشریه علمی پژوهشی مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، بررسی های حسابداری و حسابرسی، تحقیقات مالی  و مدیریت فناوری اطلاعات توسط اداره انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران منتشر می شود.

 این نشریه دیگر چاپ نمی شود، لطفا مقالات خود را به 6 نشریه علمی-پژوهشی دیگر دانشکده مدیریت ارسال فرمایید.

شماره جاری: دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 1000266، شهریور 1387 (81) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دوره انتشار
فصلنامه