دوره و شماره: دوره 59، شماره 0 - شماره پیاپی 560، زمستان 1381