دوره و شماره: دوره 48، شماره 0 - شماره پیاپی 1414، بهار 1379