دوره و شماره: دوره 53، شماره 0 - شماره پیاپی 985، تابستان 1380