دوره و شماره: دوره 1، شماره 0 - شماره پیاپی 1000443، تابستان 1367