فصلنامه دانش مدیریت (منتشر نمی شود) (JMK) - فرایند پذیرش مقالات