اعضای هیات تحریریه

سردبیر

بابک سهرابي

دانشکده مدیریت

bsohrabiut.ac.ir