اعضای هیات تحریریه

سردبیر

بابک سهرابي

دانشکده مدیریت

bsohrabiatut.ac.ir