دوره و شماره: دوره 50، شماره 0 - شماره پیاپی 980، پاییز 1379