دوره و شماره: دوره 51، شماره 0 - شماره پیاپی 981، زمستان 1379 
2. مبانی استدلالات فازی

دکتر محمد باقر منهاج؛ مهندس مهدی نساجی