دوره و شماره: دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 1867، خرداد 1387 (79) 
داده کاوی و کاربرد آن در تصمیم‌گیری‌ها

محمد تقی تقوی فرد؛ سیّد محمد رضا ناصرزاده؛ علیرضا فراست