دوره و شماره: دوره 21، شماره 3 - شماره پیاپی 1886، تیر 1387 (80)