توسعه مدل پذیرش فناوری TAM در وزارت کشور

نویسندگان

چکیده

مدل پذیرش فناوری اطلاعات تم برای تعیین عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کاربران سیستم های اطلاعاتی در سال 1989 توسط دیویس معرفی شد این مدل که بر مبنای نظریه عمل مستدل ترا بنا شده است بر دو عامل اصلی سودمندی و سهولت استفاده در پذیرش فناوری مبتنی است در این پژوهش ما با بررسی اجمالی و استفاده از مدل های توسعه یافته بر مبنای مدل تم اولیه به ویژه مدل های توسعه یافته در سازمان های دولتی و کشورهای در حال توسعه همچنین بر مبنای اطلاعات اخذ شده از کارشناسان و کاربران فار در وزارت کشور مدل توسعه یافته برای وزارتخانه را پیشنهاد کرده و بوسیله اطلاعات اخذ شده از کاربران آن را آزمون می کنیم

کلیدواژه‌ها